Photo: Business Sweden
 

Vi lever alla fortsatt med en pandemi och Try Swedish programmet drabbas precis som alla andra av störningar på grund av den. Mässor och besöksresor ställs in, fysiska möten med distributörer och kunder ersätts av Teams-möten.

Trots det har vi under 2021 genomfört en hel del lyckosamma aktiviteter som lett till att svenska livsmedelsföretag kunnat nå ut till nya kunder och marknader. Ett urval av de större aktiviteterna omnämns nedan.

2021 har inverkat negativt på förutsättningarna för livsmedelsbranschen att växa globalt. Trots det, så ökade livsmedelsexporten totalt med 5% jämfört med samma tid förra året (tom augusti), och med 6% till programmets fokusmarknader. Sista kvartalet har SCB ännu inte lämnat siffrorna för. Dock ser vi höjda råvarupriser, kraftigt ökade transportkostnader, råvarubrist och en global energikris. En tendens finns enligt Livsmedelsföretagens senaste konjunkturrapport att prisökningarna leder till att man i nuläget i första hand satsar på den svenska marknaden.

Vi kan också konstatera att intresset för grön omställning och global hälsa aldrig har varit större än nu. Och vi förväntar oss att trenden håller i sig och växer än mer under kommande år. Som en konsekvens av det, ser vi att intresset för bolagen på den svenska innovativa startup scenen växer. Utländskt kapital lockas att investera i dessa spännande bolag och lösningar och Sverige framstår mer och mer som ett intressant land att rikta blickarna mot när det gäller innovationer inom livsmedelsbranschen.

Vi ser en stor potential för Sverige att ta position globalt inom Foodtech.

MÄSSOR

De mässor som genomförts är Foodex mässan i Tokyo i mars, där vi hade en mindre representationsmonter på plats med möjligheten för bolagen att även vara med digitalt. Det kom färre besökare än vanligt till den fysiska mässan på grund av pandemin. Men de som kom var av hög kvalitet och resultatet av mässdeltagandet bedömer vi som väldigt gott.

I november var det dags för Natural Organic Food Fair att genomföras i Malmö. Try Swedish montern var fylld, tio stycken spännande ekologiska och Food Tech bolag fanns på plats. För första gången använde vi oss av det nya Try Swedish monterkonceptet som mottogs mycket positivt. Glädjen över att mötas fysiskt igen gick inte att ta miste på. De innovativa bolagen i vår monter fick stor uppmärksamhet. Både svensk/nordisk dagligvaruhandel fanns på plats liksom inköpare från hela norra Europa.

I månadsskiftet november/december var Try Swedish med på Food Ingredients Europe mässan i Frankfurt för första gången på många år. På denna mässa bjöd vi in flera start-up bolag att stå tillsammans med de övriga bolagen i den svenska samlingsmontern på en för dem särskild avsedd yta. Detta var mycket uppskattat, dels av start-up bolagen själva, men också av de mer etablerade bolagen i montern som såg det som en styrka för alla att visa upp det mest innovativa och senaste inom livsmedel /foodtech från Sverige.

Övriga planerade mässor under året ställdes tyvärr in på grund av Corona.

DIGITALA PLATTFORMAR

Fokus under 2021 har legat på att utöka närvaron på de digitala plattformarna, både vad gäller B2C och B2B.

Redmart i Singapore är ett sådant projekt. Här har Try Swedish en shop på den digitala B2C plattformen som är en av Singapores mest tongivande. Try Swedish programmet har i samarbete med distributör och logistik partner utvecklat en helhetslösning för att underlätta för de svenska bolagen att smidigt leverera till Redmart. Antalet deltagande svenska bolag ökade under året och uppgår nu till 15st. Satsningen fortsätter under 2022 med siktet inställt på att få med ännu fler svenska bolag i shopen.

Ett annat långsiktigt samarbete är det i Hong Kong med B2C plattformen HKTV i samverkan med distributören, Pinewood. Pinewood har i sin tur tillgång till flera säljkanaler utöver HKTV i Hongkong.

I SydKorea har vi under året stöttat de bolag som är listade på B2C plattformen Market Kurly. Under nästa år kommer nya online projekt i SydKorea att initieras och presenteras för de svenska bolagen.

Ett samarbete inleddes under året med Salad Plate i Singapore, en ny B2B plattform där svenska bolag fått möjlighet att presentera sig för ett stort antal inköpare från Asien. Utvärderingen efter 6 månader ledde dock till att Try Swedish tillsammans med de bolag som deltagit, beslutade att inte förlänga projektet.

Wabel i Frankrike är en digital mötesplats för inköpare från hela Europa som är intresserade av att finna nya leverantörer. Summits (möten) anordnas löpande under året, varvid varje deltagande företag träffar och får pitcha för minst åtta stycken förkvalificerade inköpare inom sin kategori.

Try Swedish programmet inledde 2021 ett samarbete med Wabel och stöttar svenska bolag som är intresserade av dessa möten och kontakter. Projektet har fallit väl ut och under innevarande år har 18st svenska bolag deltagit och träffat mellan 8st och 15st inköpare i sin kategori per tillfälle. Satsningen fortsätter under nästa år.

NORDIC FOOD SUMMIT

I samverkan mellan Sverige och Finland anordnades för första gången ett Nordic-US Food Summit i USA. Start-up bolag inom Foodtech och Agtech bjöds in att pitcha för ett brett urval av amerikanska investerare.

Intresset för denna möjlighet var stort bland de svenska och finska bolagen, totalt valdes 21st (varav 14st svenska) ut av den kommittee som bla bestod av Oatlys medgrundare Bengt Öste. Dessa bolag fick delta och presentera sig för investerarna under Summiten. På grund av pandemin tvingades vi att göra om eventet till ett digitalt event istället för att som planerat hålla det på Berkley i Kalifornien.

Innan själva Summiten genomgick bolagen ett prekvalificeringsprogram med information bl a om hur den amerikanska marknaden är strukturerad, hur en distributör arbetar, hur FDA processen går till samt en workshop tillsammans med en pitching coach för att vässa den egna presentationen inför mötet med investerarna.

Utvärderingen efteråt visar att bolagen är mycket nöjda med upplägget och att det varit väldigt lärorikt och skapat nya intressanta kontakter att arbeta vidare med. Planen är att genomföra ett nytt Nordic-US Food Summit 2022 med målsättningen att presentera nya bolag för den amerikanska investerar marknaden. Förhoppningsvis kommer detta möte att ske på plats i Kalifornien.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det trots pandemin genomförs flera intressanta och lyckosamma satsningar inom Try Swedish där vi med framgång bidragit till att fler svenska livsmedelsföretag når ut internationellt.

Nästa år kommer att innebära fortsatt osäkerhet vad gäller fysiska möten såsom mässor särskilt i början av året. Vi fortsätter att växa de digitala samarbetena och arbetar kontinuerligt med att utveckla nya erbjudanden för den svenska livsmedelsbranschen. Vi bjuder även in er till att svara på en enkät inför nästa  år om kommande aktiviteter.

Vi ser också att 2022 kommer att innebära ett ännu tätare samarbete med regionerna i Sverige för att stödja de svenska livsmedelsbolagens globala expansion.

Jag vill avsluta detta nyhetsbrev med att tacka för mig och dessa spännande, roliga år tillsammans med er alla!

Vid årsskiftet lämnar jag över klubban till min kollega , Maria Kärnerud som kommer att leda programmet framöver.

Med det önskar jag er alla en RIKTIGT GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Maria Varnauskas
Manager Try Swedish Exportprogram
Maria.varnauskas@business-sweden.se
December 2021

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish