Photo: Business Sweden
Maria Varnauskas, Manager – Try Swedish Exportprogram, Business Sweden
 

Svensk livsmedelsexport har haft en positiv utveckling 2007-2017 och fortsätter att växa även om tillväxttakten minskat något under 2018 jämfört med tidigare år, från i snitt 4,5 % till 3 % (räknat exklusive norsk lax).

Vi måste öka takten för att inte tappa ytterligare marknadsandelar jämfört med våra konkurrentländer.

Globala trender pekar på att Sverige har stora möjligheter att ta position på världsmarknaden inom livsmedel. Starka trender som hållbarhet, innovationskraft, digitalisering, hälsa, djuromsorg, ekologiskt, vegan och växtbaserat är områden där svenska livsmedelsbolag är konkurrenskraftiga.

Regeringen satsar stora resurser på främjandet av svensk livsmedelsexport och har givit Business Sweden i uppdrag att, genom Try Swedish exportprogram, bidra till en ökad livsmedelsexport och till att fler livsmedelsbolag kommer ut på den internationella marknaden.

En ökad svensk livsmedelsexport är grundläggande i den blocköverskridande Nationella livsmedelsstrategin. Målsättningen är att öka svensk livsmedelsproduktions exportandel från dagens 30 % till 50 % till 2030.

Sveriges tolv viktigaste livsmedelsexportsegment har identifierats och potentialen för dessa på världsmarknaden har analyserats i den globala exportpotentialanalysen per kategori som Business Sweden genomfört. Rapporten tjänar som utgångspunkt för vidare dialoger och åtgärder och syftet är att den skall stödja främjararbetet och vara en vägvisare för de enskilda företagen när det gäller val av exportmarknad/er.

Tillsammans med Sveriges livsmedelsföretag genomför Business Sweden inom ramen för Try Swedish exportprogrammet en rad försäljningsfrämjande aktiviteter på utvalda fokusmarknader runt om i världen.

Aktiviteterna inkluderar svenska samlingsmontrar på internationella livsmedelsmässor, besöksprogram och matchmaking sessioner samt inköpssamarbeten med internationella dagligvarukedjor både off och online.

Att företagen är väl förberedda inför en exportsatsning är grundläggande för ett lyckat resultat, och inom ramen för Try Swedish exportprogram finns möjligheter till individuell exportcoachning.

Inom ramen för Try Swedish exportprogram arbetar vi kontinuerligt med att bevaka utvecklingen på marknaderna och skapar lokala nätverk där svenska livsmedelsprodukter har störst potential att växa. Det finns idag särskilt dedikerade livsmedelsansvariga på fokusmarknaderna USA, Canada, Sydkorea, Singapore (hub för Sydostasien) samt Japan som kan stötta de svenska livsmedelsföretagen på plats.

Den digitala varumärkesplattformen Try Swedish.com lyfter fram svenska livsmedel och bolag genom en rad inspirationsartiklar och berättelser och riktar sig till den globala inköparen. I Try Swedish Linkedin, Instagram och Facebook kanalerna publiceras och delas inspirerande innehåll om svensk mat och svenska produkter.

Att öka exporten innebär ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet, fokus och ett starkt engagemang av hela företaget, från styrelse till produktion.

Den internationella konkurrensen är stenhård men de globala trenderna inom livsmedelsområdet pekar tydligt på att svenska företag har en stor potential att ta en ökad position på världsmarknaden.

Tillsammans med det starka stödet från Regeringen till Try Swedish Exportprogrammet och till Team Sweden nätverket har svenska livsmedelsföretag idag en större möjlighet än någonsin att ta tillvara på de möjligheter som öppnar sig på den globala marknaden.

Låt oss anta utmaningen tillsammans!

Maria Varnauskas

Manager – Try Swedish Exportprogram
Business Sweden

Maj 2019

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish