Photo: Business Sweden
 

En målsättning som branschen och Business Sweden enats om är att öka livsmedelsexportens andel av svensk livsmedelsproduktion från nuvarande 30% till 50 % till 2030. Det motsvarar ett exportvärde 2030 på ca 100 miljarder SEK.

Livsmedelsexporten 2018 uppgick till 49 MRD SEK (exklusive norsk lax) och var en ökning med 3% jämfört med 2017. Den genomsnittliga årliga tillväxttakten för livsmedelsexporten har legat på 4,5% (2007-2017). För att nå det uppsatta målet 2030 måste tillväxttakten öka till i snitt 6,5% årligen.

Regeringens förstärkta satsning på att främja svensk livsmedelsexport inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin är ett medel att bidra till denna tillväxt.

Satsningen de senaste två åren

har gjort det möjligt för Business Sweden att i Try Swedish exportprogram genomföra betydligt fler säljfrämjande aktiviteter för svenska företag och på fler marknader jämfört med tidigare år.

Business Sweden har genomfört en global analys av exportpotential som identifierar var i världen den största potentialen finns för Sveriges 12 största exportsegment.

Syftet med studien är att den skall ligga till grund för inriktningen av livsmedelsexportfrämjandet samt tjäna som underlag för det enskilda exportföretaget. Ett stort antal länder har undersökts och 14 relevanta marknader har identifierats visa den största potentialen för de största svenska livsmedelkategorierna på export.

Utöver den globala analysen har Try Swedish exportprogram fokuserat exportfrämjandet på följande områden;

• Tillsatt fem dedikerade resurser (personer) på marknaderna med störst potential för svenska livsmedelsexportkategorier; Japan, Singapore (SEA), Sydkorea, USA samt Canada.

• Genomfört en särskild satsning för att öka exporten av ekologiska livsmedel från Sverige, bland annat genom:

  • Identifiering och kontakt med kedjor och distributörer med inriktning på ekologiska livsmedel, med målsättningen att inleda framtida samarbeten.
  • Deltagande på den internationella Nordic Organic Food Fair i Malmö två år i rad.
  • Try Swedish samlingsmonter på Biofach 2019 och nytt deltagande 2020.
  • Seminarier och workshops i Sverige på temat ekologisk livsmedelsexport.

• Skapat Livsmedelsexportacceleratorn, ett program för SME bolag som har ambition att börja exportera eller vidareutveckla sin nuvarande export. Ett program inom ramen för Business Swedens småföretagsprogram där individuell rådgivning och coachning erbjudits företagen samt subventionerade tjänster på utvalda utlandsmarknader. Vi har arbetat med 43 bolag som visar på stor exportpotential och lotsat X st vidare ut i världen.

• Genomfört ett stort antal aktiviteter utomlands såsom mässor, Food Business Days, samarbeten med online aktörer samt inköpsdelegationer till Sverige.

• Stärkta kommunikationsinsatser av exportprogrammet och varumärkeskonceptet Try Swedish på den internationella marknaden i syfte att öka medvetenheten och kunskapen om svenska livsmedelsprodukter och svensk matkultur globalt.

Resultat

Sammantaget har dessa insatser lett till att vi vid jämförelse med 2017, ser ett ökat antal företag som deltagit i de olika säljfrämjande aktiviteterna runt om i världen.

Gällande mässor (den gruppaktivitet som efterfrågas mest av bolagen) hade vi 2017, 52 företag som deltog på sammantaget 5 stycken internationella mässor, 2018 medverkade vi på 6 stycken mässor och 70 bolag deltog i dessa. Motsvarande siffra 2019 är 85 företag som varit med på sammanlagt 9 mässor.

Både i år och förra året har Try Swedish Exportprogram utöver mässorna, även genomfört Food Business Days och matchmaking event med olika globala retail aktörer (online och offline) samt arrangerat inköpsdelegationer till Sverige i vilka ett ökande antal företag deltagit.

Totalt sett har vi under dessa två år sett en dubblering av engagerade företag i våra mässor, match-making events och inköpssamarbeten. År 2017 deltog 81 företag, medan 2018 och 2019 deltog 181 och 179 stycken företag respektive år.

Vi  har med hjälp av våra dedikerade livsmedelspersoner på utvalda marknader kunnat stödja ett stort antal enskilda företag i frågor kring marknadstillträde avseende importregleringar, märkningskrav, krav på certifieringar, logistikfrågor. Det har på ett betydande sätt hjälpt bolagen att komma in på helt nya marknader för att i nästa steg kunna växa sin globala försäljning. I detta senare steg finns också stöd att få från Business Sweden.

Vi har vidare kunnat konstatera att efterfrågan finns i alla prioriterade marknader på innovativa, hållbart producerade och hälsosamma livsmedel från Sverige. Ekologiskt, växtbaserat, on-the-go produkter är några av de mest efterfrågade segmenten.

Hur tar vi oss an 2020 och utvecklar exportfrämjandet inom Try Swedish Exportprogrammet framåt?

Långsiktighet i satsningarna är viktigt och vi fortsätter under kommande år att delta med svenska samlingsmontrar i 9 internationella livsmedelsmässor, vi fortsätter att identifiera nya samarbeten med livsmedelskedjor och distributörer både i butik och online för att skapa nya plattformar för svenska livsmedelsföretag att möta sina kunder på. Vi tittar på att utöka antal möjliga säljkanaler för svenska produkter, exempelvis inom food service. Vi ser också gärna att vi får fler inköpsdelegationer till Sverige från utlandet och kommer att arbeta för det.

Try Swedish Exportprogram kommer att fortsätta genomföra seminarier på olika teman i Sverige för att informera och inspirera fler företag att gå ut på den internationella marknaden. Hållbarhet är på allas läppar idag oavsett var i världen man befinner sig, detta kommer vi att ta fasta på.

Agtech, foodtech samt nya affärsmodeller, det är otroligt mycket spännande som sker i livsmedelsbranschen idag och som kommer att ha en påverkan på utvecklingen framåt. Vi välkomnar bildandet av Sweden Food Arena som initierats av näringslivet för att stärka innovationskraften i den svenska livsmedelsbranschen.

Med hållbara livsmedelsinnovationer har Sverige alla möjligheter att ta en större plats på den globala livsmedelsmarknaden och kraftfullt öka den svenska livsmedelsexporten.

Maria Varnauskas
Try Swedish Exportprogram

Want to know more?

Get in touch with Try Swedish